Comunicat de presă la proiectul Legii privind interpretarea unei sintagme din art.60 alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului public

5

Centrul de Analiză și Prevenire a
Corupției a efectuat expertiza proiectului Legii privind interpretarea unei
sintagme din art.60 alin.(3) al Legii nr.158 din 04.07.2008 cu privire la funcția
publică și statutul funcționarului public din perspectiva drepturilor omului.

Autor al proiectului de Lege este un grup de deputați în
Parlamentul Republicii Moldova.

 

Potrivit notei informative, proiectul legii are ca scop
interpretarea oficială a sintagmei ,,în modul stabilit de lege” din art.60
alin.(3) al Legii cu privire la funcția publică și statutul funcționarului
public nr.158 din 04.07.2008 pentru aplicarea uniformă și corectă a prevederilor
acestei norme. În speță, autorii doresc să explice modalitatea de contestare a
actelor administrative cu caracter individual privind sancționarea disciplinară
a funcționarului public, care se atacă în instanța de contecios administrativ
doar cu condiția că a fost respectată procedura depunerii și examinării cererii
prealabile în modul stabilit de art.14 și art.15 din Legea contenciosului
administrativ nr.793/2000.

 

În raportul de expertiză s-a arătat că proiectul deviază
de la standardele europene, consacrate în jurisprudența Curții Europene pentru
Drepturile Omului. Riscul de a supune revizuirilor un șir de hotărîri
judecătorești definitive, ca rezultat al eventualei adoptări a prezentei legi
de interpretare, încalcă dreptul la judecarea cauzei într-un mod echitabil de
către o instanță, așa cum este garantat de articolul 6 § 1 al Convenției
Europene pentru Protecția Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale. În
acest sens, jurisprudența Curții Europene conține mai multe hotărîri relevate,
inclusiv hotărîri prin care s-a constatat că a avut loc o violare a articolului
6 § 1 al Convenției de către Republica Moldova (cauza Agurdino SRL c.
Moldovei).

În contextul în care consecințele legii de interpretare pot duce la încalcarea
dreptului la judecarea cauzei într-un mod echitabil de către o instanță și a
securității raporturilor juridice, în raport s-a atras atenția asupra impactului
negativ al proiectului vis-a-vis de drepturile și libertățile omului.

Totodată, în raportul de expertiză s-a atras atenția asupra lipsei actelor
necesare pentru înaintarea unei inițiative legislative, cum ar fi: declarația
de compatibilitate a proiectului cu legislația UE, avizele ministerelor,
raportul Centrului Național Anticorupție, sinteza recomandărilor din partea
societății civile, expertizelor, etc.


În concluziile raportului s-a arătat că soluțiile cuprinse în proiect ar fi
oportun să fie incluse într-un proiect de lege privind modificarea și
completarea art.14 și art.15 din Legea contenciosului administrativ nr.793/2000.
În acest fel nu va fi nevoie de o interpretare a legii și pe cale de
consecință, nu va fi subminată securitatea raporturilor juridice existente,
celeritatea examinării cauzelor de contencios administrativ și nu vor fi temei
de revizuire a hotărîrilor instanțelor de contencios administrativ.

 

Prin implementarea proiectului de Lege supus expertizei,
în cazul adoptării acestuia, respectarea principilor transparenței,
participării și responsabilizării va fi asigurată insuficient.


Raportul complet poate fi accesat pe adresa: https://www.capc.md/ro/expertise/avizel/nr-661.html

 

Centrul de
Analiză și Prevenire a Corupției

 

 

Această expertiză a fost realizată în cadrul implementării proiectului „Armonizarea
legislației cu standardele internaționale în domeniul drepturilor omului”,
susținut financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia..