TERMEN EXTINS: CAPC anunță concurs de oferte privind selectarea ONG-lor/experților pentru monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial

637

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției” (CAPC) anunță concurs de oferte privind selectarea ONG-lor/experților pentru monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial.

Locație: Republica Moldova

Proiect: „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internaționale a Germaniei (GIZ), în cadrul proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova”.

Tip de contract: Contract de prestări servicii

Data de începere: Septembrie 2023

Durata: septembrie – decembrie 2023

Locație: Republica Moldova

Asociația Obștească „Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) este o organizație neguvernamentală, fondată în 2000. Misiunea CAPC este de a contribui la diminuarea nivelului corupției și consecințelor ei prin activități de analiză, expertiză, monitorizare, asistență și suport pentru actorii din sectorul public, privat, precum și pentru persoanele nedreptățite prin acte de corupție. CAPC a implementat peste 40 de proiecte orientate spre prevenirea corupției prin acțiuni de cercetare, analiză, evaluare și monitorizare a politicilor și instituțiilor publice, sprijinirea actorilor din domeniu, dezvoltarea unor instrumente inovatoare, litigare strategică și derularea campaniilor de sensibilizare și informare privind fenomenul corupției.

Obiectiv

Vor fi selectate ONG-uri/experți la nivel local în cele patru regiuni ale Republicii Moldova (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia). Experții sau reprezentanții ONG-lor selectate vor fi instruiți în baza Metodologiei și șablonului de monitorizare a procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial (sănătate, educație, siguranță alimentară), elaborate de către experții CAPC.

ONG-le selectate / experții selectați vor efectua monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial în cele patru zone de dezvoltare (regiunile Nord, Centru Sud și UTA Găgăuzia). Vor fi monitorizate toate etapele procesului de achiziții publice, de la etapa de planificare (va fi evaluată accesibilitatea, transparența și consultarea planurilor de achiziții; planificarea achizițiilor pe termen mediu și corelarea cu procesul bugetar) până la etapa de executare. Monitorizarea se va orienta inclusiv asupra achizițiilor durabile și ecologice. Monitorizarea se va referi la achizițiile publice din anii 2022 – 2023. În procesul de monitorizare vor fi utilizate instrumentele și platformele de date deschise, precum www.openmoney.md (platforma va fi modernizată în cadrul acestui proiect și va cuprinde mai multe seturi de date), pentru a raporta achizițiile trucate și suspecte. ONG-le selectate / experții selectați vor fi ghidați și consultați de experții CAPC pe parcursul procesului de monitorizare a achizițiilor publice la nivel local și sectorial.

ONG-le sau experții selectați vor elabora rapoarte de monitorizare cu constatări și recomandări privind transparența, integritatea și eficiența procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial în cele patru zone de dezvoltare. Experții CAPC vor ghida ONG-le selectate / experții selectați în procesul de întocmire a rapoartelor de monitorizare.

Constatările și recomandările din rapoartele de monitorizare a achizițiilor publice vor fi prezentate de către ONG-le/experții selectați în cadrul Tururilor de presă din cele 4 regiuni (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia), cu participarea autorităților publice și factorilor de decizie din domeniile monitorizate (sănătate, educație, siguranță alimentară).

Despre Proiect

Obiectivul general al proiectului: Creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și consolidarea statului de drept, a combaterii corupției și a integrității, prin implementarea unor instrumente inovatoare. Proiectul are ca scop realizarea unui climat sustenabil de integritate și toleranță zero la corupție în rîndul cetățenilor Republicii Moldova, prin mecanisme inovatoare anticorupție, precum și creșterea gradului de conștientizare a publicului și sporirea angajamentului civic anticorupție.

Proiectul își propune să contribuie la rezultatele Proiectului „Consolidarea statului de drept și a mecanismelor anticorupție în Republica Moldova” implementat de GIZ. Prin urmare, proiectul va contribui la creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor, în special la nivel local, în prevenirea și lupta împotriva corupției, asupra daunelor corupției și asupra modalităților de combatere a corupției; și soluții inovatoare și digitale pentru prevenirea corupției și creșterea integrității în sectoarele relevante cu risc ridicat, în conformitate cu Strategia Națională de Integritate și Anticorupție pentru 2017-2023, cu planurile locale de acțiune anticorupție și cu planurile sectoriale de acțiune în educație, sectoarele sănătății, agroalimentare și achiziții publice. Proiectul își propune să contribuie la asigurarea toleranței zero față de corupție în cadrul comunităților locale și la nivel național, concentrîndu-se pe sectoarele cu risc ridicat de corupție (educație, sănătate, asistență socială și agroalimentar). O abordare inovatoare care implică monitorizarea participativă a proceselor de luare a deciziilor și transparența va impulsiona gîndirea strategică a cetățenilor și responsabilitatea socială a autorităților locale – și, prin urmare, va consolida eforturile anticorupție și sistemul de integritate.

Obiectivele specifice ale proiectului sunt:

Obiectiv specific 1. Creșterea conștientizării cetățenilor cu privire la pericolul corupției pentru dezvoltarea democratică și economică a țării și consolidarea principiului integrității în serviciul public și toleranță zero față de corupție.

Obiectivul specific 2. Soluții digitale inovatoare care vizează creșterea nivelului de conștientizare a cetățenilor prin asigurarea unui acces ușor și convenabil la informații despre fluxul de cheltuieli a banilor publici. Openmoney.md va fi folosit pentru a raporta, evalua și colecta date despre instituțiile publice și cheltuielile acestora.

Obiectivul specific 3. Îmbunătățirea planificării și executării participative și transparente a proceselor de achiziții prin implicarea OSC-urilor locale.

Activități și livrabile

Obiectivul concursului constă în selectarea ONG-lor / experților care vor presta următoarele servicii:

Nr.

Acțiune

Etape și livrabile

Ponderea livrabilei

Termen limită de livrare

1.

Monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial (sănătate, educație, siguranță alimentară) în cele patru zone de dezvoltare (regiunile Nord, Centru Sud și UTA Găgăuzia)

Monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial efectuată

9 zile

30 septembrie 2023

2.

Elaborarea rapoartelor de monitorizare cu constatări și recomandări privind transparența, integritatea și eficiența procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial (sănătate, educație, siguranță alimentară) în cele patru zone de dezvoltare (regiunile Nord, Centru Sud și UTA Găgăuzia)

Rapoarte de monitorizare elaborate și aprobate de către CAPC

10 zile

30 noiembrie 2023

3.

Prezentarea rapoartelor de monitorizare cu constatări și recomandări în cadrul Tururilor de presă din cele 4 regiuni (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia), cu participarea autorităților publice și factorilor de decizie din domeniile monitorizate (sănătate, educație, siguranță alimentară), reprezentanți ai societății civile, partenerilor de dezvoltare ai Republicii Moldova, alte părți interesate

Rapoarte de monitorizare prezentate în cadrul evenimentelor publice din cele 4 regiuni

1 zi

31 decembrie 2023

Cerințe față de aplicanți

  • ONG / expert local, rezident în Republica Moldova în una din cele 4 regiuni de dezvoltare (Nord, Centru, Sud, UTA Găgăuzia);
  • Cunoașterea procesului și particularităților sectorului de achiziții publice;
  • Cunoștințe în domeniul transparenței, prevenirii și combaterea corupției (va constitui un avantaj);
  • Experiența anterioară de elaborare a studiilor, cercetărilor, metodologiilor, rapoartelor de monitorizare (evaluare);
  • Cunoaşterea limbilor română și rusă;
  • Capacităţi de organizare a timpului, lucru în echipă, de comunicare eficientă verbală şi în scris, de colectare, analiză, sinteză și formulare a concluziilor, de lucru într-un mediu multicultural, multietnic cu persoane din diferite medii naționale, culturale și pături sociale.

Dosarul de aplicare va include:

  • Profilul ONG / CV-ul expertului;
  • Scrisoarea de intenție pentru această activitate;
  • Oferta financiară pentru prestarea serviciilor solicitate (în EURO).

Aspecte organizaționale

ONG-le selectate / experții selectați vor realiza activitățile în bază de contract de prestare servicii, cu o implicare în funcție de planul de lucru agreat pentru realizarea livrabilelor, în perioada august – decembrie 2023 în afara oficiului CAPC.

Procedura de aplicare:

Termenul-limită de prezentare a ofertei de aplicare este 4 septembrie 2023, ora 12:00.

Dosarele de aplicare vor fi prezentate în format electronic, la adresa capc.office.contact@gmail.com, cu mențiunea „ONG / expert pentru monitorizarea procesului de achiziții publice la nivel local și sectorial”. 

Doar candidații selectați vor fi contactați.

Informații suplimentare puteți solicita prin email: capc.office.contact@gmail.com.

NB: Procesul de selectare se va desfășura în conformitate cu politica de resurse umane fără a discrimina candidații pe criterii de naţionalitate, rasă, etnie, religie sau credinţă, sex, vîrstă, dezabilitate, orientare sexuală, orientare politică, statut social sau pe baza oricărui alt criteriu.

Activitatea se desfășoară în cadrul proiectului „Sensibilizarea publicului și dezvoltarea soluțiilor digitale în vederea consolidării statului de drept și a luptei anticorupție”, implementat de CAPC, cu sprijinul financiar al Agenției de Cooperare Internaționale a Germaniei (GIZ).