Comunicat de presă la proiectul Legii privind activitatea specială de investigații

6

Autor nemijlocit al proiectului Legii este Ministerul Justiției.

Potrivit notei informative, promovarea proiectului este
determinată de necesitatea prevenirii, curmării și combaterii criminalității,
precum și protejării statului prin implementarea unor tehnici novatoare de
investigații, astfel încît să fie asigurată securitatea statului. Obiectivul
general al proiectul constă în asigurarea securității publice.

În general, proiectul este unul justificat. Deși
implementarea proiectului de lege presupune cheltuieli financiare, nota
informativă nu conține o fundamentare economico-financiară.

În concluziile raportului de expertiză s-a arătat, că necesitatea
operării unor modificări/completări cadrului legal național relevant
activității operative de investigații, inclusiv în contextul recomandărilor
internaționale, este una notorie. Un proiect de lege în domeniul reglementat
trebuie să corespundă exigențelor înaintate față de reglementările care,
eventual, la aplicare, pot genera limitări ale drepturilor/libertăților/intereselor
omului, și anume: concept clar; prevederi univoce; previzibilitate în aplicare.

În opinia CAPC, în redacția sa actuală, proiectul supus
expertizei nu corespunde acestor condiții și necesită o revizuire substanțială,
inclusiv în contextul factorilor de coruptibilitate identificați:  nerespectarea tehnicii legislative;  utilizarea termenilor diferiți cu referință
la același fenomen/aceluiași termen pentru fenomene diferite; norme de
trimitere; norme de blanchetă;  norme irealizabile;  determinarea competenței după formula
"este în drept", "poate" ș.a.; lacune de drept;  lipsa/insuficiența mecanismelor de contestare
a deciziilor și acțiunilor;  atribuții
care admit derogări și interpretări abuzive; formulări ambigui care admit
interpretări abuzive.

Această expertiză a fost realizată în
cadrul implementării proiectului "Expertiza coruptibilității proiectelor
actelor normative și legislative etapa V", care este susținut
financiar de Apărătorii Drepturilor Civile din Suedia și Agenția Suedeză
pentru Dezvoltare și Cooperare Internațională.