Proiectul Legii privind Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei – „Patriot”. Raportul de expertiză al CAPC

39

Centrul de Analiză și Prevenire a Corupției (CAPC) a analizat proiectul Legii privind Centrul Național de Apărare Informațională și Combatere a Propagandei – „Patriot”, și a făcut mai multe recomandări pentru îmbunătățirea acestuia. Principalele concluzii ale experților sunt:

  • Textul legii și nota informativă nu conțin un articol separat și nu descriu în mod clar și previzibil scopul promovării legii. Atât proiectul legii, cât și nota informativă operează cu noțiuni și alegații de ordin declarativ care nu sunt consacrate și unanim acceptate în legislația națională, tratatele internaționale și în doctrina juridică/de specialitate din domeniul libertății de exprimare.
  • Autorul proiectului Legii nu respectă termenele stabilite de Legea privind transparența în procesul decizional. De exemplu, proiectul a fost expediat la CAPC la data de 30 mai 2023 cu solicitarea de a prezenta comentariile, propunerile și obiecțiile până în data de 09 iunie 2023 (5 zile lucrătoare).
  • Argumentarea prezentată în nota informativă a proiectului este extrem de lapidară. Reținem că proiectul intervine cu noi reglementări instituționale și conceptuale într-un domeniu sensibil – exercitarea libertății de opinie și a exprimării, consacrată de art. 32 al Constituției, prin urmare o analiză comprehensivă/studiu de cercetare în accepțiunea Legii 100/2017 urma a fi asigurată.
  • Deși proiectul Legii presupune crearea unei noi instituții și, implicit, cheltuieli financiare, nota informativă nu conține nici o prognoză a cheltuielilor necesare pentru funcționarea instituției. Prezentarea calculelor ar permite (inclusiv autorilor legii) o mai bună analiză a oportunității instituirii Centrului „Patriot” din perspectiva costuri și eficiență scontată, valoare adăugată pentru infrastructura instituțională și impactul, rezultatele care ar putea să le livreze.
  • Textul proiectului și nota informativă conțin referințe la „interesul național”. Reținem natura extrem de incertă a noțiunii de „interes național” care nu este consacrată de legislația națională. „În lipsa unor argumente pertinente și plauzibile în nota informativă, am putea admite promovarea unor interese de ordin politic în vederea „securizării/flitrării țintite” a spațiului informațional. Această prezumție este alimentată și de conținutul contradictoriu și vag al normelor din proiect și caracterul lapidar al notei informative. Proiectul legii poate cauza mai multe prejudicii în cazul adoptării, inclusiv cheltuieli nejustificate din bugetul public pentru întreținerea Centrului. În opinia noastră alocarea unor mijloace ale bugetului public național pentru crearea și menținerea unui Centru cu atribuții incerte, difuze și care dublează atribuțiile unor autorități deja existente, nu este justificată economic și poate cauza prejudicii bugetului public național”, se arată în raportul de analiză al CAPC.
  • Proiectul are o magnitudine sporită de risc pentru exercitarea drepturilor omului, în speță fiind vorba de libertatea fundamentală de opinie și liberă exprimare etc.

„Statutul Centrului (modul de organizare, misiune, funcții, drepturi și obligații) este contrar sistemului de organizare a administrației publice centrale în Republica Moldova. Anticipăm apariția unor dublări și conflicte de competențe cu autoritățile care desfășoară în prezent activități similare. Noile atribuții conferite Președintelului Republicii Moldova prin proiectul Legii supus expertizei sunt contrare Constituției Republicii Moldova. Controlul activității Centrului, de asemenea, provoacă incertitudine”, se menționează în Raport.

În concluzie, CAPC consideră că un asemenea act normativ și constituirea unui Centru „Patriot” sunt neavenite și urmează a fi examinată opțiunea de a consolida autoritățile deja existente, fără a irosi bani publici (în perioada de profundă criză economică) pentru construirea unei entități, statutul căreia așa și nu a fost dezvoltat complet de autorii proiectului, care nu au reușit să ofere un tablou clar câți angajați vor fi, câte surse bugetare vor fi necesare pentru întreținerea acestuia etc.

Raportul de analiză al CAPC a fost elaborat în cadrul Proiectului „Responsabilizarea sectorului justiției din Moldova”, implementat cu suportul Freedom House Moldova, și poate fi accesat AICI. Opiniile exprimate reflectă poziția autorilor și nu reprezintă în mod neapărat punctul de vedere al finanțatorului.